Persconferentie AFTA

Toespraak Roly over de rol van AFTA

Datum:  10 juni 2024 

Locatie: Hal, begane grond AFTA (Oranjestraat 28, Oranjestad) 

Spreker: dhr. Roly Sint Jago 

Voertaal: Nederlands 

Genodigden: Alle leden van de pers 

Toespraak door de Voorzitter van de AFTA, de heer Roly Sint Jago

Goedemorgen, dames en heren van de pers, 

Allereerst wil ik u bedanken voor uw aanwezigheid en uw voortdurende interesse in de activiteiten van de AFTA. Uw rol als media is cruciaal in het informeren van het publiek en het ondersteunen van transparantie en eerlijkheid in ons bedrijfsleven. 

De aanleiding voor deze persconferentie zijn de reacties op de recente persconferentie van de heer Frans Ponson, voorzitter van de ondernemersvereniging Comerciantenan Uni Aruba (CUA), gehouden op 17 mei 2024. Tijdens deze persconferentie uitte de heer Ponson bezorgdheid namens de ondernemers over het vermeende monopolistisch gedrag van SETAR NV, het grootste telecommunicatiebedrijf op Aruba. 

In reactie hierop heeft de AFTA op 20 mei een persbericht uitgegeven waarin we hebben aangekondigd een gesprek te zullen voeren met SETAR naar aanleiding van de signalen over de overname van ITP Caribbean. Dit gesprek heeft op 5 juni plaatsgevonden. 

Het doel van deze persconferentie is om u in zijn algemeenheid te informeren over de rol van de AFTA en de wijze waarop zij onderzoek uitvoert. Ook is er gelegenheid voor u om vragen te stellen. Transparantie en communicatie zijn voor ons essentieel, en we willen ervoor zorgen dat u goed geïnformeerd bent over de rol van de AFTA. Aan de andere kant is de inhoud van onderzoeken van de AFTA vertrouwelijk totdat deze formeel zijn afgerond na een zorgvuldig proces van verzameling en analyse van alle relevante feiten en omstandigheden van alle betrokken partijen en een proces van hoor en wederhoor. Pas daarna kan de AFTA conclusies trekken en die openbaar maken. 

De AFTA is de onafhankelijke mededingingsautoriteit van Aruba. Als zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid bevorderen en bewaken we eerlijke en effectieve concurrentie op Aruba. Dit betekent dat wij ervoor zorgen dat de concurrentie tussen bedrijven niet wordt belemmerd, beperkt of vervalst en dat bedrijven geen misbruik maken van hun machtspositie. Onze kerntaak is toezien op de naleving van de Mededingingsverordening, met name door toezicht en handhaving van de mededingingsregels. Hiervoor beschikken we over effectieve onderzoeks- en handhavingsinstrumenten. Wij kunnen bijvoorbeeld schriftelijke en mondelinge informatie opvragen en aangekondigde en onaangekondigde bedrijfsbezoeken afleggen. Bedrijven zijn verplicht medewerking te verlenen aan een onderzoek van de AFTA op straffe van een boete. 

Daarnaast adviseren wij de overheid, zowel gevraagd als ongevraagd, over de gevolgen voor de concurrentie van bestaande en voorgenomen regelgeving en over de werking van markten op Aruba.  

De AFTA is een kleine organisatie en moet keuzes maken over wat zij wel en niet gaat onderzoeken. Dat doen we aan de hand van een prioriteringsbeleid. Het prioriteringsbeleid van de AFTA is een set richtlijnen en criteria die worden gebruikt om te bepalen welke klachten en zaken de AFTA zal onderzoeken. Belangrijke factoren in het prioriteringsbeleid zijn: de impact op het welzijn van de Arubaanse consument, de economische impact, de strategische significantie van de zaak, het efficiënt gebruik van middelen, en de juridische bewijskracht van de zaak. Deze criteria helpen ons om onze middelen en aandacht te richten op de meest urgente en impactvolle zaken waar we een verschil kunnen maken. 

Sinds 1 januari 2024 gelden de nieuwe mededingingsregels, en we richten ons dit jaar specifiek op de werking van de markten voor supermarkten en makelaars en de naleving van de mededingingsregels. We onderzoeken deze markten omdat ze van groot belang zijn voor de inwoners van Aruba. 

Een andere prioriteit voor 2024 is voorlichting en educatie. We zullen de komende maanden presentaties en voorlichtingssessies organiseren voor verschillende stakeholders in diverse sectoren.  

Daarnaast dragen we dit jaar bij aan het initiatief van het ministerie voor wetgeving op het gebied van consumentenbescherming. Vanaf 1 januari 2025 zullen we naar verwachting toezicht houden op de naleving van deze wetgeving. Wij zullen ons niet bezig houden met individuele geschillenbeslechting tussen een consument en een ondernemer. Alleen als sprake is van een gedraging die in potentie alle consumenten van de betreffende ondernemer of groep van ondernemers raakt, zullen we optreden. Denk bijvoorbeeld aan oneerlijke algemene voorwaarden of grootschalige misleiding. 

Wij nodigen eenieder die ons informatie kan geven over de geprioriteerde sectoren, of andere knelpunten in de werking van markten die van groot belang zijn voor de inwoners van Aruba, uit om contact met ons op te nemen. Dit kan via onze website www.afta.aw, per e-mail via info@afta.aw, of door een telefonische afspraak te maken via 2800480. Wij waarborgen altijd de geheimhouding van de identiteit van onze informanten. 

Ik sta nu open voor uw vragen. 

Hartelijk dank. 

error: Content is protected !!