Publicaties

Brochures

Beschikkingen

Bestanden: Nog niet beschikbaar

Informele zienswijzen

De AFTA kan op verzoek van een marktpartij een informeel oordeel geven over de toepassing van een wettelijke bepaling waarop de AFTA toezicht houdt of uitvoert. Een dergelijk oordeel wordt een ‘informele zienswijze’ genoemd en houdt in een voorlopig oordeel van de AFTA op basis van door de aanvrager verstrekte informatie. Een dergelijke informele zienswijze verhindert de AFTA niet in een later stadium een onderzoek te starten of alsnog een beslissing te nemen. Dit betekent dat de AFTA tot een andere conclusie kan komen als er nieuwe informatie tot haar beschikking komt, en de informele zienswijze de AFTA in die zin niet bindt.

Informele zienswijzen kunnen worden gepubliceerd, bijvoorbeeld als dit kan bijdragen aan de rechtszekerheid en de invulling van normen van de Mededingingsverordening. Openbaarmaking van informele zienswijzen vindt plaats door middel van een geanonimiseerde publicatie op de AFTA-website. Hierbij wordt de zienswijze behalve van vertrouwelijke informatie ook geschoond van informatie waaruit de identiteit van de aanvrager kan worden afgeleid.

Bestanden: Nog niet beschikbaar

Samenwerkingsprotocollen

De AFTA vindt samenwerking tussen nationale toezichthouders, wetenschappelijke instellingen en andere relevante stakeholders belangrijk. Door samenwerking te zoeken kan de AFTA efficiëntiewinst behalen, in de vorm van gegevensuitwisseling en een bundeling van kennis binnen de wettelijke kaders.

Ook met buitenlandse collega-toezichthouders is samenwerking wenselijk. De samenwerking is daarbij gericht op internationale uitwisseling van kennis en informatie. Bijvoorbeeld in de vorm van de uitwisseling van ervaringen over de aanpak van problemen in het toezicht. Vanuit het oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid kan dit uitermate nuttig zijn.

Sommige van deze samenwerkingsverbanden zijn vastgelegd in protocollen. Onderstaand vindt u een lijst met onze samenwerkingspartners.

Bestanden: Nog niet beschikbaar

Jaarverslagen

De AFTA stelt jaarlijks een jaarverslag op met betrekking tot de uitvoering van haar wettelijke taken. Hierin legt de AFTA tevens verantwoording af over haar financieel beheer.

Hoe kunnen
wij je helpen?

Hoe kunnen
wij je helpen?

error: Content is protected !!